EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

Администрациите са задължени да приемат електронни документи и изявления, издадени и подписани като електронни документи

ДАЕУ издаде Практически насоки до администрациите, които да ги улеснят при прилагането на разпоредби на Закона за електронното управление

Във връзка с постъпили конкретни сигнали на граждани относно предоставянето на електронни административни услуги от административни органи Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) издаде Практически насоки до администрациите, които да ги улеснят при прилагането на разпоредби на Закона за електронното управление (ЗЕУ). Насоките се отнасят до работата на администрациите по приемането, издаването и подписването на електронни документи, както и способите за взаимодействието им с физическите и юридически лица, потребители на административни услуги.

ДАЕУ напомня, че административните органи са задължени да приемат електронни документи и изявления, издадени и подписани като електронни документи, съгласно изискванията на ЗЕУ и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. „Електронен документ“ е всяко съдържание, съхранявано в електронна форма, по-специално текстови или звуков, визуален или аудио-визуален запис. Съгласно ЗЕУ, интегритетът и авторството на подадените по електронен път изявления се установяват чрез положения електронен подпис върху електронния документ, освен ако със закон е предвидено друго.

Лицата, оправомощени по силата на закон или надлежно овластени да правят електронни изявления от името на административния орган, следва да подписват с квалифициран електронен подпис електронните документи, които издават.

След регистриране на постъпил в администрацията на административния орган входящ електронен документ трябва да се изпрати потвърждение до заявителя за получаването му. Потвърждението е електронен документ, който трябва съдържа уникален регистров идентификатор на получения документ; време на получаване на електронния документ и информация за достъп до електронния документ и всички приложени към него документи.

Практическите насоки са публикувани на страницата на ДАЕУ на адрес: https://e-gov.bg/bg/139

Източник: e-gov.bg

Добавете коментар

Име
Съобщение
Въведете числото
Captcha image