EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

ДАЕУ ще контролира разходите за ИКТ и е-управление в администрациите с нова информационна система

Държавна агенция „Електронно управление“ ще осъществява по изцяло нов начин прозрачен контрол по целесъобразност на разходите за ИКТ и е-управление в административните органи на нива бюджетиране, планиране и изпълнение на проекти и провеждане на обществени поръчки за информационни системи.

Това е възможно с вече готовите Информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и Регистър на проектите. Системата и Регистъра са разработени по проект "Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление", по който ДАЕУ е бенефициент, обяви Стоян Цонев, ръководител на проекта.

В реално време бяха демонстрирани ползите за административните органи от разработените по Проекта:

Информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и Регистър на проектите (https://budgetcontrol.egov.bg), които дават възможности за:
- осъществяване от страна на ДАЕУ на изцяло нов контрол по целесъобразност на разходите за ИКТ и е-управление на административните органи;
- улесняване и автоматизиране в максимална степен на начина, по който административните органи изпълняват задълженията си във връзка с разпоредбите на чл. 7в, т. 10, чл. 7г, чл. 7д, чл. 56 и чл. 58а от Закона за електронното управление;
- улесняване и ускоряване на работата, както и обезпечаване контрола на по-високо ниво на вътрешните процедури по обезпечаване на законовите задължения на председателя на ДАЕУ.

Публичен модул на Системата и на Регистъра (https://projectregister.egov.bg), който осигурява достъп до всички утвърдени разходи на административните органи за ИКТ и е-управление, техните проекти, обществени поръчки за изграждане на информационни системи, включително техния статус на изпълнение и др.

Портал за разработчици (https://dev.egov.bg), в рамките на който се осигурява и достъп до публично хранилище със система за контрол на версиите на изходния код на всички проекти за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги.

Предоставяна чрез Портала за разработчици нова електронна административна услуга на ДАЕУ "Предоставяне на изходен код за софтуерна разработка с потвърдено съответствие за идентичност" (https://iisda.government.bg/adm_services/services/service/6346).

С реализирането на проекта се осигурява възможност за оптимизирането на разходите за информационни технологии в администрацията, прекратяване на повторната реализация на идентични обществени поръчки и повишаване на прозрачността при изразходване на публични средства за електронно управление. Чрез новият Портал за разработчици, държавата ще има възможността да ползва многократно и без дублиране на публични разходи, за нуждите на различни администрации, вече готови софтуерни разработки, които са собственост на държавата, подчерта още Цонев.

Проектът е на обща стойност 722 557 лева и е финансиран от Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г., съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-1.002-0010-C01/ 23.08.2017 г.

Източник: e-gov.bg

Добавете коментар

Име
Съобщение
Въведете числото
Captcha image