EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

Комисията приветства политическото споразумение относно правилата за гарантиране на справедливи и отворени цифрови пазари

Комисията приветства бързото постигане на политическо споразумение между Европейския парламент и държавите от ЕС относно Законодателния акт за цифровите пазари.

Регламентът, договорен на 25 март 2022 малко повече от година след като бе предложен, е сред първите по рода си инициативи за цялостно регулиране на способността на най-големите цифрови компании да действат като пазачи на информационния вход.

Законодателният акт за цифровите пазари ще се прилага по отношение на пазачите на информационния вход. Това са компании, които създават пречки между предприятията и потребителите и понякога дори контролират цели екосистеми, състоящи се от различни платформени услуги, като например онлайн места за търговия, операционни системи, облачни услуги или онлайн търсачки. Тези пазачи на информационния вход ще подлежат на редица ясно определени задължения и забрани, установени по отношение на най-нелоялните пазарни практики или практики, с които се създават или увеличават пречки за други предприятия. Общата цел е да се гарантира достъпността на цифровите услуги, предлагани от пазачите на информационния вход. 

В същото време със законодателния акт ще се създаде ефективен механизъм за правоприлагане, гарантиращ бързото изпълнение на конкретни задължения.

Законодателният акт за цифровите пазари е част от амбициозната реформа на цифровото пространство — заедно със законодателния акт за цифровите услуги, чиято цел е да се гарантира безопасна и отговорна онлайн среда. С тези правни актове ще се установи цялостен набор от нови правила за всички цифрови услуги, включително социалните медии, онлайн местата за търговия и други онлайн платформи, функциониращи в Европейския съюз. Това е ключов елемент от европейската стратегия за подготвяне на Европа за цифровата ера.

Законодателният акт за цифровите пазари ще допълва прилагането на законодателството в областта на конкуренцията на равнището на ЕС и на национално равнище. Новите правила не засягат прилагането на правилата на ЕС и на държавите членки в областта на конкуренцията по отношение на едностранното поведение.

Следващи стъпки

Политическото споразумение, постигнато от Европейския парламент и Съвета, сега подлежи на официално одобрение от двата съзаконодателни органа. След като бъде приет, Законодателният акт за цифровите пазари ще бъде пряко приложим в целия ЕС, като прилагането му ще започне шест месеца след влизането му в сила.

Контекст 

През декември 2020 г. Комисията предложи Законодателния акт за цифровите пазари с цел справяне с отрицателните последици от определени видове поведение на онлайн платформите, действащи като цифрови "пазачи на информационния вход" в рамките на единния пазар на ЕС.

Когато пазач на информационния вход участва в бизнес практики, чрез които например третира по-благоприятно собствените си услуги или пречи на собствените си бизнес ползватели да достигат до потребителите, той може да възпрепятства или забави предлагането на ценни и иновативни услуги, разработени от неговите бизнес ползватели и конкуренти. Освен това, когато пазач на информационния вход участва в нелоялни практики, като например налагане на несправедливи условия за достъп до своя магазин за приложения или предотвратяване на инсталирането на приложения от други източници, има вероятност потребителите да плащат по-високи цени или дори да бъдат лишени от предимствата, които алтернативните услуги биха могли да предложат.

Законодателният акт за цифровите пазари ще се прилага чрез стабилна надзорна уредба, съгласно която Комисията ще бъде единственият правоприлагащ орган, в тясно сътрудничество с органите в държавите от ЕС. Комисията ще може да налага санкции и глоби в размер до 10 % от световния оборот на компаниите, а при повторни нарушения — в размер до 20 %. В случай на системни нарушения Комисията ще може също така да налага поведенчески или структурни корективни мерки, необходими за гарантиране на ефективността на задълженията, включително забрана за по-нататъшни придобивания, свързани с нарушенията.

И накрая, Законодателният акт за цифровите пазари дава на Комисията правомощието да извършва проучвания на пазара, за да се гарантира, че задълженията, определени в регламента, са актуални предвид непрекъснатите промени на цифровите пазари.

За повече информация

Съобщение за медиите относно публикуването на законодателния пакет за цифровите услуги

Въпроси и отговори относно предложението на ЕК за Законодателен акт за цифровите пазари

Уебстраница за предложението на ЕК за Законодателен акт за цифровите пазари

По информация на Европейската комисия, IP/22/1978

Добавете коментар

Име
Съобщение
Въведете числото
Captcha image