EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg
Проект BG-RO E-GoverNet - Създаване на информационна мрежа за улесняване сътрудничеството между публичните власти, НПО, бизнеса и гражданите в трансграничния регион България-Румъния е съфинансиран от Еропейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния - България
Стойност на проекта (ERDF): 311 794,00 EUR
търсене на институции
Предоставяни от областни администрации
1960 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала
1963 Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост
1965 Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна собственост
1970 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове
1971 Отбелязване на действия по управлание, и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост .
1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот
1973 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места
1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост"
1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост
1985 Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други
2388 Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост
2529 Позволително за ползване на лечебните растения
1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение
2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
1964 Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации
1966 Издаване на заповед за разрешение или отказ за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение
1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
1968 Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж
1969 Регистриране на технически паспорт на строеж
1974 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община и / или за обекти с регионално значение
1975 Издаване на заповед за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект
1976 Презаверяване на разрешение за строеж
1977 Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията
1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект
1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община и/или обекти с регионално значение
1982 Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство
1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
1986 Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план
2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост.
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход УП2
2133 Издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурявани лица УП3
0001 Извършване на консултации представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административно-правен режим
0002 Предоставяне на достъп до обществена информация
0003 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход УП2 и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
Предоставяни от общински администрации
1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност
2067 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация
2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
2102 Издаване на разрешение за преместване на растителност
2032 Промяна на предназначението на земеделските земи и включване в строителните граници на населените места
2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра
2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
2119 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство
2120 Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план
2399 Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца
2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве
1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
2013 Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси
2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация
2125 Предоставяне на данъчна и осигурителна информация
2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
2397 Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци
2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
2094 Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
1987 Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции
4 Служебно издаване на удостоверение за правно ограничение
1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
2016 Издаване на удостоверение за наследници
2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
2033 Възстановяване или промяна на име
2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
2053 Припознаване на дете
2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
2074 Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път
2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
2077 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
2129 Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път
2132 Промяна в актовете за гражданско състояние
2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)
2138 Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение
2121 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони
2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)
2030 Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производители в областната дирекция "Земеделие"
2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии
2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци
2106 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лице, представили разрешително за упражняване на частна ветеринарномедицинска практика
2122 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър
2127 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии
2011 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии
2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране
2051 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари
2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя
2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя
2394 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица
2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон
2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
2047 Категоризация на средства за подслон и места за настаняване
2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение
2049 Издаване на разрешително за ползването на морски плаж през летния сезон
2050 Прекратяване на категория на туристически обект
2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
2090 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
2123 Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат
2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници
1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
2059 Издаване на заповед за изземване на имот
2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение
2398 Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл. 2, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии
1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите
1995 Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж
2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
2003 Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища
2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините
2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост
2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
2026 Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация
2027 Издаване на скици за недвижими имоти
2028 Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии от общинския горски фонд
2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението
2042 Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж)
2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
2044 Предварително съгласие за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура
2054 Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
2055 Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ
2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация
2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
2083 Издаване скица-виза за проучване и проектиране
2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
2096 Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване
2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
2112 Издаване на разрешение за строеж
2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
2115 Попълване/поправка на кадастрален план
2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици
2117 Одобряване на подробен устройствен план
2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях
2518 Изменение на план на новообразувани имоти
2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет
1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган
2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията
Записване за приемни дни на кмет и зам. кметове
Сигнали и предложения до общинската администрация
Справка за задължения и плащане на данъци и такси
Деловодна справка
Услуги на окръжни съвети
Градоустройствено разрешително (документ, които Ви позволява да строите някаква сграда)
Разрешително за строеж/ изхвърляне на отпадъци
Разрешително за строеж/ изхвърляне на отпадъци за организиране изпълнението на строителни работи
Разрешително за градско планиране за начало/ край на строителните работи
Такса разрешително за строеж
Сертификат за строителство / Сертификат за разширяване
Уведомление за възможност (възможност за строителство на някакъв обект)
Градоустройствена документация
Разписание на окръжния транспорт
Лиценз за маршрут за услуги за обществен транспорт на пътници в окръга
Authorizations for traffic on county roads Разрешително за движение по пътищата в окръга
Колективни обяви
Платежно нареждане
Документи за принудително изпълнение
Превенция на социалната маргинализация
Възрасни хора
Центрове за настаняване
Комплексна услуга по оценяване за възрастни с увреждания
Изплащане на социални помощи
Центрове за настаняване на деца
Комплексна услуга по оценяване за деца
Интервенционна услуга в ситуации на насилие срещу дете, пренебрегване и домашно насилие
Intervention service for traffic, migration, repatriation, exploitation and street assistance people
Управление на делата за деца (за деца без родители или деца, над които е упражнявано насилие и др.)
Предоставяне на лични данни
Документи за самоличност
Акт за раждане
Регистрация за брак
Семейна книга
Смъртен акт
Промяна на име
Корекции и преписи
Данъци
Формуляри за гражданско състояние
Болници
Поликлиники
Театър
Библиотека
Център за запазване и съхранение на местните обичаи и традиции
Музей
Охрана на обекти и стоки
Придружаващи транспортни средства и транспортни средства за защита на ценности
Мониторинг на борбата с измамите
Пожари
Ядрени и/или радиоактивни спешни случаи
Наводнения
Химически аварии с външни последици
Сериозни щети на комуналните домашни инсталации
Неконтролирани експлозии на боеприпаси, останали по време на военни конфликти
Услуги на общини
Пенсионерски клубове
Просрочени права
Обществена подкрепа
Социални осигуровки
Ясли
Почистване на града
Репатриране на неправилно паркирали превозни средства
Превенция на нередности
Изоставени превозни средства
Доказателства за лица
Семейно положение
Онлайн плащане на данъци
Онлайн плащане на глоби
Онлайн данъчен сертификат
Онлайн декларация
Etax mobile
Записване за посещение (в кабинета на кмета)
Вижте къде е Вашето заявление/ Статус на Вашето заявление
Проверете Вашия данъчен сертификат
Проверете регистрационния номер на автомобил
Проверете Вашите разрешения за движение
Правилник за организацията и провеждането на дейности
Централизатор – необходими документи
Необходими документи за разрешение
Списък на издадените валидни разрешения
Местно регулиране на урбанизма
Необходими документи за разрешение
Регистър Строителни разрешителни
Регистър Разрешителни за прекратяване
Регистър Градоустройствен сертификат
Необходима документация за инсталация на природен газ
Обявления - Искания за обществени комунални мрежи и развитие на пътищата
Списък на обществените дебати по въпросите на градовете
Централизатор на работата на публичната интервенция
Техническа комисия по градоустройство и териториално планиране
Оферти за продажба на земя
Необходими документи за разрешение
Информация за фермери
Вижте къде е Вашето заявление
Изпращане на известия онлайн
Плащане на глоби онлайн
Плащане на данък уличен трамвай онлайн
Подаване на заявления онлайн
BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

Органите на местно самоуправление в България

Законът за местното самоуправление и местната администрация ги определя като основни административно-териториални единици, в които се осъществява местното самоуправление. Местното самоуправление се осъществява от областната и общинската администрация.

Като основна административно-териториална единица, в която се осъществява местно самоуправление, Конституция определя общината. Общините могат самостоятелно да формират и своята структура на управление, както и самостоятелно да формират персоналния състав на своите органи. Местното самоуправление в общината се изразява в правото на гражданите самостоятелно или чрез избрани от тях органи в рамките на предоставената им компетентност да решават въпроси от местно значение.

Областта е административно-териториална единица, която координира дейностите в стопанския, социалния и културния сектор. Управлява се от областен управител, назначаван от правителството. В България има 28 области. В трансграничната област България - Румъния има 8 области.

Органите на местно самоуправление в Румъния

Местните съвети на общините в Румъния са съвещателен орган със седалище във всяка община. Местният съвет се състои от съветници, избрани чрез всеобщо, равно, пряко и свободно гласуване, при условията, предвидени в Закона за местните избори. Кметът на общината се избира съгласно закона и се утвърждава от съда. Кметът изпълнява длъжността публична власт, съгласно закона. Кметът осигурява спазването на основните права и свободи на гражданите, разпоредбите на Конституцията, прилагането на законите, постановленията на президента на Румъния, решенията и наредбите на правителството и решенията на местния съвет. За осъществяване на правомощията, дадени от горепосочените нормативни актове, кметът се ползва от специализиран апарат, който ръководи, а той се подпомага от двама заместник-кмета, един държавен администратор и един секретар на общината (държавен служител). Кметът, заместник-кметът, държавният администратор, секретарят на общината заедно със специалната апаратура представляват ОБЩИНА, функционална структура с постоянна дейност, която изпълнява решенията на Общинския съвет и разпоредбите на кмета, решавайки настоящите проблеми на местната общност. В трансграничния регион България - Румъния има 7 местни общински съвети.