EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

Правила за ползване

 1. Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта "E-GOVER.NET - BG-RO ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСГРАНИЧНА ПЛАТФОРМА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ", наричан по - долу "Уебсайт" Вие извършвате електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларирате, че желаете да ползвате услугите на сайта и че сте запознат с настоящите Условия и се задължавате да ги спазвате. Ако не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване, моля не използвайте Уебсайта.
 2. Собственик на съдържанието на сайта e-gover.net e Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия (БЦП МСП). Настоящите правила за ползване уреждат отношенията между БЦП МСП, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. Кресна 14, с Булстат 117004730, наричано по-долу за краткост БЦП МСП или "E-GOVER.NET" от една страна и физическо, юридическо лице, непeрсoнифицирано дружество, държавно или общинско учреждение или друг субект от друга страна, който е заредил домейна E-GOVER.NET в браузера си или по друг начин получава достъп до съдържанието на сайта E-GOVER.NET.
 3. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните по-долу термини и изрази ще имат следното значение: Уебсайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа с адрес www.e-gover.net, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. Потребител e всяко лице, което осъществява достъп и използва Уебсайта и услугите, предоставяни от нас чрез Уебсайта. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи нормалното функциониране на Уебсайта, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Уебсайта, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.
 4. Лична информация
  Лична информация (лични данни), която предоставяте и/или изпращате на нашия Уебсайт чрез електронна поща или по друг начин, ще бъде използвана от БЦП МСП в съответствие с правилата и условията на Закона за защита на личните данни. Всяко друго съобщение или материал, който изпратите на Уебсайта, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.
 5. Собственост над Съдържанието
  Съдържанието на Уебсайта, включително, но не само целия текст и всички изображения ("Съдържание"), е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е Съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на БЦП МСП, е изрично забранено.
 6. Използване на Уебсайта
  БЦП МСП разрешава да използвате Уебсайта, както следва:
  • Вие имате право да разглеждате Уебсайта, както и да отпечатвате извадки от Съдържанието единствено и само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички надписи върху Съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост;
  • не може да използвате изображения на хора или места без изричното писмено разрешение на БЦП МСП;
  • забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на БЦП МСП;
  • забранено е използването на Уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.
  • БЦП МСП има право да преустанови достъпа Ви до Уебсайта, в случай че е получило уведомление за нарушение в сайта или в случаите, когато потребител наруши настоящите Условия, включително чрез действия които се определят като Злоумишлени действия.
  При желание да ползвате част или цялото Съдържание на нашия Уебсайт, моля да се обърнете за информация относно условията към БЦП МСП на електронен адрес info@e-gover.net.
 7. Отговорност
  • БЦП МСП се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.
  • БЦП МСП не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.
  • БЦП МСП не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на Уебсайта, и не носи отговорност за такова съдържание. БЦП МСП може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребител.
  • БЦП МСП не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен Уебсайта.
  • БЦП МСП не носи отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до и ползването на Уебсайта.
 8. Връзки към уебсайтове на трети лица
  Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от БЦП МСП. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. БЦП МСП няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове.
 9. Промяна на Условията
  БЦП МСП си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или Съдържанието на Уебсайта, както и да прекратява достъпа до него по всяко време. Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за Вас.
 10. Приложимо право
  За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.
 11. Настоящите условия се прилагат от 15.03.2018 г.