EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

За проекта

Заглавие на проекта: BG-RO E-GoverNet - Създаване на информационна мрежа за улесняване сътрудничеството между публичните власти, НПО, бизнеса и гражданите в трансграничния регион България-Румъния

Код на проекта в e-MS: ROBG-168

Проектът се изпълнява в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния България 2014-2020

Приоритетна ос 5: Ефективен регион

Специфична цел: Повишаване на капацитета за сътрудничество и ефективността на публичните институции в трансграничен контекст

Период: 20 април 2017 до 19 април 2019 (24 месеца)

Водещ партньор: Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе 

Партньори: Асоциация Конгресно и посетителско бюро Източен Дунав от Гюргево, Румъния

Общ бюджет: 366 816,47 евро 

Финансиране от Европейския съюз: 311 793,99 евро

Контекст на проекта
• Румънските и българските публични органи се считат за бюрократични, некомпетентни и изпълняващи задълженията си с неохота.
• Националните оперативни програми са осигурили обучения за институционална компетентност, които не са достатъчни, за да запълнят пропуските в комуникацията/координацията между властите и неправителствените организации/бизнеса.
• България и Румъния са класирани на последните две места в ЕС по отношение използване на електронното управление от физически лица през 2014 - незабавни действия за разработване на нови модели на управление.
Текущата ситуация може да бъде променена само чрез съвместни инициативи между всички заинтересовани страни и чрез прилагане на иновативни инструменти. Проектът предвижда създаването на трансгранична публично-частна мрежа, която ще бъде действащият механизъм за по-добра комуникация и взаимодействие между всички заинтересовани страни в целия трансграничен регион.

Цели на проекта
Основна цел - насърчаване на дългосрочното сътрудничество между публичните власти чрез създаване на ефикасен и ефективен иновативен инструмент за по-добра координация между заинтересованите страни от публичния и частния сектор на трансгранично ниво, както и на подходящи средства за комуникация и насърчаване на електронното управление.

Целеви групи
- Публичен сектор - общини и областни администрации
- Представители на всички видове НПО в трансграничния регион
- Частни фирми
- Местни общности

Основни дейности по проекта
- Проучване и анализ на текущото състояние на предоставяните електронни услуги от местните администрации в трансграничния регион
- Разработване на онлайн платформа на три езика, български, румънски и английски, за обмен на информация между местните администрации в трансграничния регион България - Румъния, която ще бъде в полза на бизнеса и гражданите
- Създаване на мрежата BG-RO E-GoverNet
- Разработване на стратегия за подобряване координацията между местните публични власти в трансграничния регион - на трансгранично равнище и ще насърчава конкретни трансгранични инициативи; ще доведе до премахване на съществуващите пречки пред трансграничната мобилност на хората и бизнеса; със специален акцент върху цифровите услуги или липсата им и какво може да се направи, за да се подобрят
- Промоция и публичност на дейностите и резултатите от проекта

Очаквани основни резултати
- Изготвени и подписани специфични споразумения за сътрудничество между областните администрации, общините, окръжните съвети и НПО в трансграничния регион - най-малко 5
- Създаване на мрежа от публични и непублични организации BG-RO E-GoverNet с цел осигуряване на по-тясно сътрудничество и по-добра координация - 1
- Подробно проучване сред публичните власти, относно техните услуги и отношение към тях, за да се идентифицират нуждите и проблемите, да се търсят възможности и мерки, които биха могли да бъдат предприети за решаване на съществуващи проблеми или за предотвратяване на нови - 1
- Стратегия - ще включва възможности и потенциал, които биха могли да бъдат използвани за развитие и подобряване на съществуващите обществени услуги и на отношението на непубличния сектор - 1
- Платформа за обмен на информация - иновативно средство за информация и комуникация между заинтересованите страни от публичния сектор и публично-частните заинтересовани страни. Тя ще представя важната информация по кратък и структуриран начин, ще бъде лесна за навигация и бързо достъпна - 1

Проучване и анализ на публична информация и услуги в българската част на трансграничния регион на България-Румъния*

Стратегия за подобряване на средата по отношение на публичните услуги в трансграничния регион РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ*

Уеб платформа BG-RO E-GoverNet - Практическо ръководство за потребители*

*Файлът е в PDF формат и Ви е необходим Adobe® Reader, може да го изтеглите от тук