EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

Комисията приветства политическото споразумение по политическата програма Цифрово десетилетие, водеща до успешна цифрова трансформация в Европа

Комисията приветства политическото споразумение, постигнато от Европейския парламент и Съвета на ЕС по политическата програма до 2030 г.: Път към цифровото десетилетие. С програмата се създава механизъм за мониторинг и сътрудничество за постигане на общите цели и задачи за цифровата трансформация на Европа, определени в Цифровия компас до 2030 г.

Това се отнася до областта на уменията и инфраструктурата, включително свързаността, както и до цифровизацията на предприятията и обществените онлайн услуги както и спазването на цифровите права и принципи на ЕС при постигането на общите цели.

Път към цифровото десетилетие

За да наблюдава ефективно напредъка, Комисията, заедно с държавите членки, ще разработи прогнозни траектории на равнище ЕС за всяка цел. На свой ред държавите членки ще предложат национални стратегически пътни карти, в които очертават своите национални прогнозни траектории и действия за постигане на общите и конкретните цели, включително планираните регулаторни мерки и инвестиции.

Напредъкът ще се измерва с ключови показатели за ефективност (КПЕ) въз основа на подобрен Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) и ще бъде оценен спрямо разработените траектории в годишен доклад относно състоянието на цифровото десетилетие, който ще бъде представен на Европейския парламент и на Съвета. За да се направи цялостен преглед и анализ на цифровата трансформация, в доклада ще бъде направен преглед и на напредъка, постигнат по отношение на целите, правата и принципите на „Цифровото десетилетие“.

Държавите членки и Комисията ще си сътрудничат за справяне с областите, в които напредъкът е недостатъчен и в които има постоянни отклонения от националните траектории. Във всеки един момент Комисията и държавите членки могат да поемат съвместни ангажименти и да създадат многонационални проекти за постигане до 2030 г. на целите в областта на цифровите технологии.

Комисията ще направи преглед на целите до 2026 г., за да отчете технологичното, икономическото и общественото развитие.

Многонационални проекти

Широкомащабните проекти са от решаващо значение за постигането на целите в областта на цифровите технологии и за осъществяването на цифровата трансформация до 2030 г. Чрез многонационални проекти държавите членки могат да обединят ресурси и да си сътрудничат тясно за изграждането на цифров капацитет, който ще им бъде трудно да постигнат сами.

Комисията набеляза първоначален списък с области за инвестиции за многонационални проекти, включително, например, обща инфраструктура за данни, разгръщане на коридори 5G, свързана публична администрация, високопроизводителни изчислителни технологии, европейска инфраструктура за блокчейн услуги и процесори с ниска консумация на енергия. Комисията е готова да насочва държавите членки при определянето и разработването на многонационални проекти и може да предложи няколко по време на цикъла на сътрудничество.

С политическата програма се създава нов правен инструмент — консорциум за европейска цифрова инфраструктура (КЕЦИ). КЕЦИ ще спомогне за изпълнението на многонационални проекти и ще улесни държавите членки да обединят усилията си, когато инвестират в цифрови инфраструктури.

Следващи стъпки

Политическото споразумение, постигнато от Европейския парламент и Съвета, сега подлежи на официално одобрение от двата съзаконодателни органа. След като бъде одобрена, програмата за политиката за цифровото десетилетие ще влезе в сила.

Като първа стъпка след влизането в сила на програмата за политиката Комисията, заедно с държавите членки, ще разработи КПЕ за измерване на напредъка към целите в областта на цифровите технологии до 2030 г. при подготовката на първия годишен доклад относно състоянието на цифровото десетилетие, за който е вероятно да бъде приет още през юни 2023 г. КПЕ ще бъдат заложени в акт за изпълнение. В рамките на девет месеца държавите членки ще представят своите първи национални стратегически пътни карти, с които ще се постави началото на цикъла на сътрудничество.

Контекст

През март 2021 г. Комисията представи Цифровия компас до 2030 г. с цели в областта на цифровите умения, инфраструктурите, предприятията и обществените услуги.

По време на речта за състоянието на Съюза през септември 2021 г. председателят Фон дер Лайен представи предложението Път към цифровото десетилетие за цифровата трансформация на Европа до 2030 г. Предложението придаде официален характер на целите в областта на цифровите технологии в обхвата на по-широк набор от цели и предостави стратегическа рамка за тяхното постигане.

Комисията предложи също така Декларация относно цифровите права и принципи за цифровата трансформация. Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията ще гарантира, че всеки може да участва в безопасна, сигурна и приобщаваща цифрова среда. Понастоящем декларацията се обсъжда в Европейския парламент, Съвета и Комисията.

За повече информация

Въпроси и отговори — Програма за политиката: Път към цифровото десетилетие

Обща информационна страница — Програма за политиката за цифровото десетилетие

Информационен документ — Път към цифровото десетилетие

Информационен документ — Цифрови права и принципи

Общност на цифровото десетилетие на страницата Futurium

По информация на Европейската комисия, IP/22/4503

Добавете коментар

Име
Съобщение
Въведете числото
Captcha image