EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

Заявяваме всички административни услуги електронно след 6 месеца

До края на 2023 г. в България да може да се гласува дистанционно обещава коалиционното споразумение

Всички административни услуги ще може да се заявяват по електронен път след 6 месеца. В същия срок ще започне издаването на лична карта с електронна идентификация в чип, която ще може да бъде съхранявана и в смартфон. Хартиените трудови книжки, медицински картони и др. ще бъдат заменени с електронни регистри, виртуално ще се вписва имотна партида и ще се регистрира автомобил. Администрациите няма да изискват сканирани документи, отпадат мокрите печати. Ще имаме технологична възможност за дистанционно електронно гласуване до 2023 г.

Това е записано в коалиционното споразумение за сектор "Електронно управление", който ще бъде управляван от Министерство на дигитализацията и администрацията. Документът потвърждава и разширява договореното по време на откритата част от коалиционните преговори между "Продължаваме промяната", БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България".

Ангажимента за работещо електронно управление е поел министър-председателят, става ясно от текста, чрез който е дадено и обещанието за отваряне на всички публични данни.

Договорките

1. Сигурна електронна идентификация в личната карта и носители като смартфон. До 6 месеца да започне издаването на лична карта с е-идентификация в чип.

2. Отпадане на най-често използваните удостоверения и замяната им с вътрешно административни електронни услуги. 20 от най-използваните удостоверителни услуги да бъдат превърнати във вътрешно административни електронни услуги в рамките на 6 месеца.

3. Създаване, надграждане и доизграждане на ключови централизирани системи и регистри: гражданска регистрация; адресен регистър; пълен електронен кадастър; Национална здравно-информационна система; административно-наказателна дейност; единна точка за електронно подаване на годишни финансови отчети; регистър на моторните превозни средства; ЕОРИ (към Агенция "Митници").

4. Електронно кандидатстване за държавни субсидии.

5. Централизирано закупуване на лицензи и хардуер с ясен и кратък времеви хоризонт за всяка поръчка.

6. Надграждане на държавния облак: прехвърляне на съществуващи информационни системи към него въз основа на рисков анализ и определени приоритети; разширяване функциите на облака, разширяване на каталозите на услуги и системи; надграждане на системи за сигурност и защита: Disaster Recovery Plan, Backup; създаване на системата за "Регистър като услуга" и мигриране на всички съществуващи хартиени или неотговарящи на съвременните изисквания регистри към него.

7. Надграждане на ключови системи с интерфейси за отворени данни, в реално време, на ниво индивидуални записи. Приоритет върху: ЦАИС-ЕОП; СЕБРА; Търговски регистър; Регистър на МПС; ЦКР; Система за качеството на атмосферния въздух.

8. Дигитализация и оптимизация до края на 2022 г. на: вписване на имотна партида; регистрация на МПС; заявяване и получаване на БДС; издаване и съгласуване на строителни разрешения.

9. Заявяване на всички административни услуги по електронен път (включително по и-мейл и форма, където няма електронна услуга). Санкциониране на администрациите, които не са въвели заявяването на административни услуги по електронен път в период от 6 месеца.

10. Законодателна инициатива за отпадане на всички печати и сканирани документи. Санкциониране на администрациите, които изискват печати.

11. Анализ за отпадане на задължението за медицински картони, трудови книжки, стикери и други хартиени носители на информация и замяната им с централизирани регистри – до 31 март 2022 г.

12. Да се създаде Министерство на дигитализацията и администрацията, което да обединява: Държавна агенция електронно управление; политики от Министерство на транспорта и информационни технологии, ресор "Информационни технологии"; Института за публична администрация; центровете за споделени услуги; дирекция "Модернизация на администрацията" в Министерски съвет; Единния системен интегратор; "Български пощи" като центрове за комплексно административно обслужване; ключови регистри. 

13. Пълно въвеждане на електронните обществени поръчки с максимален детайл на структурните данни.

14. Изграждане на технологична възможност и инфраструктура за дистанционно електронно гласуване до края на 2023 г.

15. Преглед на съществуващия софтуер и процеси за допълнителна автоматизация и възможност за използване на изкуствен интелект. Приоритет: системите на Спешна помощ и МВР.

16. Събиране и организиране на повече данни за средата в области на правене на политика и поетапно внедряване на софтуерни модели за анализ на данни и изработване на политики, базирани на данни.

17. Подобряване на дигиталните инструменти за гражданско включване. Улесняване достъпа до обществена информация, вкл. чрез разширяване на обхвата и технически подобрения.

18. Създаване на центрове за споделени услуги за ИКТ, обществени поръчки, финанси, човешки ресурси, транспорт, охрана, управление на собствеността.

19. Въвеждане на централизиран подбор на държавни служители чрез стандартизирани тестове по модела на Европейската комисия.

20. Въвеждане на единна система от длъжностни характеристики.

21. Въвеждане на единна система за атестиране на неспециализираната администрация.

22. Създаване на one-stop-shops (единни центрове за комплексно административно обслужване) в Български пощи.

23. Преглед на държавните такси с оглед да са разходопокривни, а не приход. Особен фокус върху таксите за електронните услуги.

24. Повишаване нивото на технически и дигитални умения на служителите в държавната администрация чрез продължаващи обучения, както и качествени тестове при подбор.

25. Развиване на дигитални системи за целеполагане в администрацията, обвързаност със стратегическите цели, направени разходи по мерки и измерване на ефекта чрез измерими индикатори (KPI/OKR). Подобрена вътрешна ефективност и производителност и възможност за анализ на ефективността на мерките за постигане на стратегически цели.

26. Дигитализация на архивите от решения на Министерски съвет.

27. Намаляване на броя на лицензионните и разрешителни режими.

Добавете коментар

Име
Съобщение
Въведете числото
Captcha image