EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

Необходими са нови стратегии, техники и методи в политиката за споделяне на данни

Предизвикателството, пред което сега се изправя светът, е да продължи да сглобява пъзела в областта на политиката за споделяне на данни с бързи темпове чрез разработване на стратегии и използване на различни техники и методи, дори понякога да се наложи да разчитаме на метода на проба-грешка.

Данните са основен ресурс за икономически растеж, конкурентоспособност, иновации и създаване на работни места. Ето защо, когато създаваме приложения, управлявани от данни, които ще са от полза за гражданите и бизнеса, първо трябва да идентифицираме и оценим различните потребителски и пазарни нужди. Очакванията са да бъдат разработени схеми за управление на различните пространства на данни, включващи множество заинтересовани страни. За съжаление, непълно и неефективно се използва модела, ориентиран към целия спектър от потребители – публична администрация, бизнес, НПО, академични среди, граждани. Не случайно, Европейската стратегия за данни се фокусира върху поставянето на хората на първо място при разработването на нови технологии, подчерта Светлогор Киров. Той обърна внимание на факта, че въпреки правилата и изискванията, въведени през последните няколко години, все още не е постигната пълна оперативна съвместимост между системи, регистри и технологични решения за реализиране на потенциала на дигитална трансформация на обществения и изследователския сектор. 

Киров акцентира и на предизвикателствата и възможностите в контекста на управлението на данните и политиката за споделяне на данни. От правна гледна точка това са установяване на законови задължения и ясни условия, когато става въпрос за чувствителни данни; разглеждане на договорни задължения, включително права на собственост, регулиращи събирането, използването и разкриването на данни; създаване на по-добри и балансирани инструменти за регулиране, които не пречат, а стимулират иновациите и изследователските дейности при споделянето на данни. От финансова гледна точка, предизвикателствата са свързани с нежеланието да се инвестира в споделяне на данни, поради високите финансови разходи и липсата на гаранция за незабавна възвръщаемост или бързи видими резултати; избягване на реални или предполагаеми финансови конфликти на интереси. В същото време съществува възможност за използване и комбиниране на инвестиции и средства от бюджета на ЕС, включително от Механизма за възстановяване и устойчивост, от националните бюджети и частния сектор. Не са малко и предизвикателства от техническа гледна точка пред киберсигурността, в контекста на съхраняване на по-малко данни в центровете за данни и повече данни, разпространявани по всеобхватен начин, по-близо до потребителя; недостатъчна зрялост в слоевете на синтактична и семантична оперативна съвместимост, езикови бариери.

Необходима е национална референтна архитектура за оперативна съвместимост, съобразена с европейската, заяви Светлогор Киров и изтъкна, че такъв проект в момента е в ход. През 2022 г. ще започне и друг проект, свързан с развитието на хоризонтална геопространствена референтна архитектура, в съответствие с проекта ELISE на Европейската комисия (проект, посветен на решенията за оперативна съвместимост на местоположението) и резултатите от работата на Комитета на експертите по управление на глобалната геопространствена информация (UN-GGIM).

Двудневният форум за големи данни и изкуствен интелект 2021 се организира съвместно от GATE Institute, България и Chalmers University of Technology, Швеция.

Публикуваните резултати от Доклада за зрелостта на отворените данни за 2021 г. и самият Доклад може да видите ТУК

Източник: e-gov.bg

Добавете коментар

Име
Съобщение
Въведете числото
Captcha image