EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

Първи осезаеми резултати от политиката за въвеждане на е-управлението, отчита ДАЕУ през първата година от своята работа

Първи осезаеми резултати от политиката за въвеждане на е-управлението, отчита ДАЕУ през първата година от своята работа

Управлението, координацията, контролът и изпълнението на политиките за е-управление са централизирани и за пръв път са изведени като национален приоритет.

Реален напредък при въвеждането на служебното начало при предоставянето на административни услуги, за намаляване на административната тежест за гражданите и за бизнеса и за ограничаване на хартиената администрация в България, отчита Държавната агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) през първата година от своята работа в периода 1 декември 2016 г.-31 декември 2017 г.

Със създаването на Държавната агенция за е-управление за първи път България разполага с отделна структура с правомощия в областта на електронното управление, включително за издаване на задължителни разпореждания и указания до всички администрации. Управлението, координацията, контролът и изпълнението на политиките за е-управление са централизирани и за пръв път са изведени като национален приоритет.

През първата година от дейността на ДАЕУ бяха създадени и доразвити всички необходими технологични, методологически и нормативни условия за достъп до данни от регистри на държавната администрация чрез Средата за междурегистров обмен (RegiX), поддържана от Агенцията. Към 31 декември 2017 г. чрез Средата е осигурен достъп на административните органи до 62 регистъра, поддържани от 22 първични администратора на данни. Регистрирани са над 110 000 броя заявки средно на месец за получаване на данни от регистри, необходими за извършване на вътрешна електронна административна услуга в изпълнение на принципа за служебен обмен на данни.

ДАЕУ има решаващ принос за осезаемото намаляване на административната тежест върху гражданите, бизнеса и за оптимизирането на процесите в самите администрации. Административните органи бяха задължени да преустановят изискването от гражданите и бизнеса на 12 удостоверения при предоставянето на административни услуги. Те вече ще бъдат заменени със служебни справки в регистрите чрез Средата за междурегистров обмен RegiX.

През 2017 г. Държавната агенция "Електронно управление" предприе най-съществената до момента реална стъпка на национално равнище за ограничаване на хартиената администрация в Република България. Реалното въвеждане на изцяло електронен документооборот между администрациите вече е факт, след като от септември 2017 г. Агенцията утвърди и наложи като стандарт за всички административни органи единен технически протокол за обмен на електронни документи. Всички електронни изявления между администрациите ще се извършват единствено чрез системите за електронен документооборот, а хартиеният обмен между административните структури ще бъде окончателно преустановен от 1 ноември 2018 г.

През 2017 г. Държавната агенция "Електронно управление" разви и внедри в реална експлоатация ключовите хоризонтални компоненти на електронното управление. Първият основен компонент на е-управлението, който работи ефективно и функционира реално като нова електронна административна услуга за администрациите, за гражданите и за бизнеса, е Системата за сигурно електронно връчване. От 22 ноември 2017 г. ДАЕУ предоставя нова електронна административна услуга "Услуга за електронна препоръчана поща". Системата представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка. До 1 февруари 2018 г. всички административни органи следва да регистрират профили в Системата за е-Връчване. Всички администрации, които нямат собствени системи за документооборот, също ще използват този ключов компонент на електронното управление.

За първи път бе преустановено безконтролното харчене на публични средства за информационни и комуникационни ресурси от администрациите чрез реално осъществяван контрол по целесъобразност. Осъществяваният от ДАЕУ контрол е първата стъпка към реално обвързване на разходите за информационни и комуникационни технологии с разходите за предоставяне на електронни административни услуги. За първи път разходите за електронно управление и информационни и комуникационни технологии са отделени от капиталовите разходи на администрациите и тези за издръжка.

Държавната агенция "Електронно управление" започна разработката на единна и задължителни за всички администрации Архитектура на централните компоненти на електронното управление. Архитектурната рамка на е-управлението ще обедини всички процеси по развитие на информационните системи и информационната и комуникационна инфраструктура в държавата. Рамката задава основните стандарти и насоки за промяна на работните процесите в администрацията, свързани с е-управлението. Единната архитектура на електронното управление ще промени модела на финансиране на създаването и развитието на информационните системи, ще гарантира устойчивост и последователност на модела на е-управление в Република България.

ДАЕУ положи значителни усилия за повишаване на общото ниво на мрежовата и информационна сигурност в държавната администрация. Чрез Националния център за действие при инциденти в информационната сигурност (Cert.bg) Агенцията разработи механизми и отправи конкретни препоръки към институциите за повишаване нивото на мрежовата и информационна сигурност. През 2017 г. CERTbg регистрира близо 2 000 сигнала за нарушения във и от българското интернет пространство. Засегнати са близо 140 000 IP адреси. От регистрираните сигнали по таксономията на ENISA като инциденти са определени 1 491 със засегнати над 134 000 IP адреси. Извършени са одити и оценки за уязвимости на 26 уебсайта и сървъри с публични IP адреси.
Към декември 2017 г. ДАЕУ развива и поддържа оптично-кабелна инфраструктура с дължина над 7 500 км и активно оборудване за над 700 мрежови възли предимно в областните градове, се посоча още в отчета за едногодишната работа на Държавната агенция за електронно управление".

Източник: https://e-gov.bg/bg/news

Добавете коментар

Име
Съобщение
Въведете числото
Captcha image