EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

Актуални действия по електронния документооборот между администрациите от 1 ноември 2018 година

От 1 ноември 2018 г. влиза в сила задължението на администрациите за изцяло електронен обмен на документи

Обменът на електронни документи се реализира чрез директна комуникация между системите за електронен документооборот на участващите администрации по определен от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) технически протокол.

Участници в обмена са всички администрации, вписани в Административния регистър.

Приложимата нормативна уредба включва:

- Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги;
- Технически протокол за обмен на електронни документи, съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги от средата на 2017 г.;
- Решение № 357/2017 г на Министерският съвет, което задължава административните органи да приведат системите си за електронен документооборот в съответствие с техническия протокол.

Задължението за използване на електронен документооборот влиза в сила от 1 ноември 2018 г.

ДАЕУ създаде организация и предостави Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС), която се използва и поддържа в обща мрежова среда. Агенцията осигури и длъжностни лица, които активно подпомагат процеса по присъединяване на администрациите към електронния обмен на документи.

Цялата информация по отношение на електронния обмен е публикувана и актуализирана на сайта на Държавна агенция „Електронно управление“. Публикувани са и технически файлове за разработчици, необходими при доработката на техните системи.

За изпълнение на задължението за изцяло електронен обмен на документи между администрациите от началото на 2018 г. ДАЕУ осъществи редица информационни срещи и събития с министерствата, държавните агенции и комисии, областните и общинските администрации. Държавна агенция „Електронно управление“ е в постоянен контакт с всички административни органи във връзка с тяхното присъединяване и работа с електронния обмен.

За нормативното уреждане на процесите по обмен на документи през СЕОС следва да бъдат спазени и разпоредбите на Наредбата за обмен на документи в администрацията. Ръководителите на администрации, които определят вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител, трябва да обърнат внимание на следното:

1. Длъжностните лица се идентифицират пред документооботротните системи с електронен подпис, издаден по реда за Наредбата за удостоверенията за електронен подпис в администрациите.

2. В електронен документ, подписан с електронен подпис, регистрационният му номер се въвежда преди подписването с електронен подпис, за да не се компрометира валидността на подписа.

3. Електронният документ следва да е във формат, позволяващ графичното изображение на електронния подпис.

4. Ако обект на обмен е електронен документ – снет електронен образ от хартиен носител, то пълното и точното му съответствие се удостоверява след сканирането чрез подписване с електронен подпис от служителя, извършил снемането.

5. Размерът на обменяните файлове през СЕОС не бива да надвишава 10 MB освен ако няма предварителна уговорка между страните за технологичната възможност да приемат файлове с по-голям обем.

6. Файлове със специфичен за дейността на дадена администрация формат и голям размер се обменят през СЕОС след предварителна уговорка между страните.

Източник: e-gov.bg

Добавете коментар

Име
Съобщение
Въведете числото
Captcha image