EU logo Bulgaria logo BSC logo

BG-RO E-GoverNet Трансгранична платформа за административни услуги

roenbg

Централизирано предоставяне на широк кръг електронни услуги предвиждат първите утвърдени от ДАЕУ секторни стратегии за електронно управление

Централизирано предоставяне на широк кръг електронни услуги и изцяло цифрово взаимодействие с потребителите предвиждат първите утвърдени от председателя на ДАЕУ секторни стратегии за електронно управление - на Агенция "Митници" и на НОИ.

Централизирано предоставяне на широк кръг електронни услуги и изцяло цифрово взаимодействие с потребителите предвиждат първите утвърдени от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) секторни стратегии за електронно управление - на Агенция „Митници“ и на Националния осигурителен институт (НОИ).

Актуализираната Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ „е-Митници“ 2016-2025 г. и разработената изцяло нова Секторна стратегия за развитие на електронното управление на Националния осигурителен институт „е-Осигуряване“ 2018-2023 г. бяха съгласувани успешно в рамките на Експертния съвет за интеграция на информационните ресурси към Председателя на ДАЕУ и в изпълнение на разпоредбите на Закона за електронното управление (чл. 7в, т. 4 и т. 11 от ЗЕУ). Двата стратегически документа определят цялостната визия на двете администрации в областта на електронното управление, базирана на реалистични и постижими цели и конкретни стъпки.

Агенция „Митници“ планира въвеждане на нови електронни услуги с висок обществен ефект и обвързването им със специализираните информационни системи на АМ, насърчаване на осведомеността и подкрепа на потребителите при ползването на електронни услуги и повишаване на тяхната достъпност, предвижда стратегията за е-Митници до 2025 година. Документът обвързва постиженията на митническата администрация в областта на електронното управление както с националните, така и с европейските стратегически инициативи за модернизиране на митническото законодателство на ЕС, e-Customs и e-Excise - за нова електронна митническа безкнижна среда, за изцяло електронно общуване в митническата област в ЕС.

Секторната стратегия за развитие на електронното управление в Националния осигурителен институт – „e-Осигуряване” 2018-2023 г. и пътната карта за нейното изпълнение развиват визията за сектора в пет стратегически направления. Сред тях са разработване на бизнес модели за автоматизиране на работните процеси, интеграция на регистри, дигитализация на източниците на социалноосигурителна информация; поетапно развитие и въвеждане на Институционална архитектура на НОИ; оперативна съвместимост и междуведомствен обмен на информация и данни с други ведомства, както и централизирано предоставяне на електронни административни и справочни услуги през Единен портал за електронни услуги на НОИ.

През следващите пет години НОИ предвижда усъвършенстване на съществуващи системи в обхвата на Единна информационна система на социалното осигуряване, изграждане и развитие на Интегрирана информационна система за пенсиите и функциониране на цялостно Електронно осигурително досие. До 2023 г. Единната информационна система на социалното осигуряване на НОИ ще бъде свързана с хоризонталните и централизираните системи на електронното управление. Предвижда се и разработване на цялостна Концепция за развитие на Справочно-аналитична платформа на НОИ.

Изработването на секторни стратегии, цели и дейности на ниво държавни органи и териториални администрации, като елемент от общата стратегия за развитие на електронното управление в Република България, е приоритет в политиката по е-управление през 2018 година.

Източник: e-gov.bg

Добавете коментар

Име
Съобщение
Въведете числото
Captcha image